Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

Mir hunn eis engagéiert fir eis Dierfer Munneref, Altwies an Elleng besser ze verbannen, dofir hu mir ab dem 16.04.2018 ee Bus deen am Stonnentakt hin an hier fiert vu meindes bis samstes. Dir kënnt d'Horairen op eisem Site kucken.

De Chantier vun der Haaptstrooss geet gutt weider, d'Allée St Christophe ass färdeg. Et gesät een elo schon wei dat neit Gesicht vun eiser Haaptstrooss wärt ausgesinn,esou dass mir en harmoneschen Duerfcharakter kenne behalen. Et ass eis wichteg, dass ëmmer weider an d'Infrastruktur vun eiser Gemeng investéiert gëtt. Esou kënne mir eis Liewensqualitéit erhaalen an ausbauen.

D'Renaturéierung an den Heichwasserschutz vun der Gander op der "Plaz Emile Krieps" geet a gudden Zich weider an och hei kritt dëse Quartier eng nei Nues. Duerch d'Renatureierung gi mir der Natur nees Plaatz zereck a wärte gesinn, wei schein dës Plaz sech waert entfaalen.

D'Infrastruktursaarbechte vum Réamenagement vum Zentrum vun Altwies gi gutt weider, de Gemengenrot huet dofir 1 Mio Euro gestemmt, sou dass de Chantier vun der Grand-Rue an der rue Nic Greef kann ugefaange ginn esoubal all Ausschreiwungen ofgeschloss sin.

De Scoutschalet um Badböchelchen hëllt Konturen un, esou dass op deem Site eis Scoute lues a lues gesinn wéi hiert neit Doheem wärt ausgesinn.

Chantiere brëngen ëmmer Stéierungen mat sech. Dei sinn awer néidech an och wichteg fir dei gut Liewensqualiteit och weiderhin ze garantéiren.

Mir sinn emmer op fir är Propositiounen, Ideen oder Kritiken ze héieren. Dir kënnt eis schreiwen iwwert eis Adresse commune@mondorf-les-bains-lu.

Mir wënschen iech e scheine Freijorsufank.

 

Non
Non