Actualité

Aires de jeux fermées

SPILLPLAZEN - AIRES DE JEUX

+++ Update: Covid-19 +++

🇱🇺 Wéinst der aktueller Situatioun huet d'Gemeng Munneref, no Récksprooch mam Syvicol, dem Syndicat vun de Lëtzebuerger Gemengen, decidéiert d'Spillplazen an der Gemeng ze spären. Esou soll verhënnert ginn, dass sech ze vill Leit zesummen op enger Plaz ophalen. Eng Moossnam déi noutwendeg ass fir de Covid-19 anzedämmen.

Mir soe Merci fir Äert Versteesdemech.
#SocialDistance

🇫🇷 Vu la situation actuelle, la commune de Mondorf-les-Bains, après consultation avec le syndicat des communes luxembourgeoises (Syvicol), a décidé de fermer toutes les aires de jeux de la commune. Il s'agit d'éviter que trop de personnes se rassemblent dans un espace réduit. Ces mesures sont nécessaires pour freiner la propagation du Covid-19.

Merci de votre compréhension.
#SocialDistance

🇩🇪 Angesichts der gegenwärtigen Situation hat die Gemeinde Mondorf nach Absprache mit der Gewerkschaft der luxemburgischen Gemeinden (Syvicol) beschlossen, alle Spielplätze der Gemeinde zu schließen. Es geht darum, zu vermeiden, dass sich zu viele Menschen auf kleinstem Raum versammeln. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Ausbreitung von Covid-19. zu bremsen.

Danke für Ihr Verständnis.
#SocialDistance