Dernière modification : 15 février 2018 à 17:13


Memberslëscht :


 


 

Président : COMES Kai

Vice-Président : LIBAR Sam

Membres :  

PRIOR Daniel

MARTINS Bruno

NEYENS Jhang

Den Jugendgemengerot besteet seit Februar 2014 an setzt sech aus jonken Leit aus der Gemeng zesummen. Desen Grupp huet seit Januar 2016 sein Setz am Jugendhaus "Jugendstuff" op der Adress 18, route de Luxembourg zu L- 5634 Mondorf-les-Bains an trefft sech emol den Mount fir entweder intern Idéen auszeschaffen oder öffentlech fir dem Publik méi no ze kommen an déi verschieden Projéen vir ze stellen. All jonken Bierger ass wellkomm.

Le Conseil Communal des Jeunes existe depuis février 2014 et se compose de jeunes habitants de la commune. Ce groupe a depuis 2016 son siège dans la maison des jeunes

Non
Non