16 et 17/04/2023 – Randonnées Natur- a Geschichtsfrënn